Gizlilik&Koşullar – Mesafeli Satış Sözleşmesi

Şanmak Milking

NOT: BU SAYFA SIRASIYLA; GİZLİLİK&KOŞULLAR , MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ , TESLİMAT & İADE KOŞULLARI BAŞLIKLARINI İÇERMEKTEDİR.

Gizlilik Politikası ve gizlilik ilkeleri ERŞAN TARIM ZİRAİ VE SANAYİ ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından, sanmakmilking.com sitesinin gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır.

Aşağıdaki maddeler sanmakmilking.com web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir.

Bu metinde konusu geçen ürünler Tarım & Hayvancılık Makinalarıdır.

IP
adresinizi sunucularımızdaki sorunların giderilmesi ve internet
sitemizi yönetmek için kullanacağız. IP adresiniz, sizi ve alışveriş
sepetinizi tanımak ve açık demografik bilgilerinizin toplanması için
kullanılacaktır.

Sitemizde alışveriş sepetinizin takibi ve aynı
reklamların ard arda görülmesinin engellenmesi için Cookie’lerden
yararlanılmaktadır. Cookie’lerden size ilgi alanlarınız doğrultusunda
içerik sunulması ve tekrar tekrar şifre girmemeniz için şifrenizin
saklanması gibi konularda yararlanılmaktadır.

Sitemizin kayıt
formunda kullanıcılarımız, iletişim bilgilerini (isim, adres, telefon,
e-mail adresi gibi), hiçbir şekilde 3. şahıslarla paylaşılmamaktadır.

Gizlilik Politikası, Üye Alıcının Gizlilik Yükümlülüğü İş bu  sanmakmilking.com sitesinde yer alan tüm ürün ve hizmetlerin bilgi ve görsel malzemeleri açısından Nişancı Makina ltd.şti. şirketinin Markaların Korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Patent Hukuku ve Haksız Rekabetin Önlenmesine dair mevzuat hükümleri uyarınca sair tüm hakları saklıdır.

Üye,
işbu web sitesi kapsamında sahip olacağı her türlü bilgi ve görsel
malzemenin Nişancı Makina ltd.şti. şirketine ait olduğunu, bu bilgi ve
malzemeleri saklı tutacağını, başka yerde kullanmayacağını ve üçüncü
kişilere hiçbir şekilde ifşa etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Güvenlik
Sitemizde bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve
izinsiz değiştirilmesini engellemek için firmamızca uygulanan güvenlik
önlemleri bulunmaktadır. Bu güvenlik önlemleri şunlardır;

1- 256 bit SSL Güvenlik sistemi kullanılmaktadır.

2- Müşterilerin Kredi Kartı Bilgileri sistemimizde tutulmamaktadır.

3- Sisteme giriş şifreleriniz veritabanımızda şifreli olarak durmaktadır.

Gizlilik Politikası,
site güvenliği müşterilerimiz tarafından kolayca kontrol edilebilir,
bunun için tüketicinin yapması gereken sitenin isminin önündeki
goooglenin verdiği ambleme bakması ve uzantıyı kontrol etmesi
yeterlidir.

Bu uzantı şöyle olmalıdır bu dünya standardıdır. Kilit işareti güvenli yazısı ve https//: yazmalıdır ancak bu yazı sadece giriş sayfasında olmamalıdır eğer öyle olursa yarım güvenli demektir her alt sayfada aynı uzantıları görmeniz gerekmektedir.

İsteğine
bağlı olarak kullanıcı siteye kaydını iptal ederek kendi bilgilerini
veritabanımızdan silebilir. Düzeltme / Yenileme Kullanıcılarımız
sitemizde kayıtlı olan tüm bilgilerini dilediğinde değiştirme hakkına
sahiptir.


Mesafeli Satış Sözleşmesi, sanmakmilking.com sitesinden kredi kartı ile yapacağınız ödemeler mailorder sistemiyle tahsil edilmektedir. sanmakmilking.com sitesi üzerinden yapılacak olan alışverişten doğacak tüm bilgileriniz 256 bit SSL Güvenlik Sistemi ile Korunmaktadır.

TÜKETİCİ YASASI

4822 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

BİRİNCİ KISIM

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR
Amaç

Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu
yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik
çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici,
çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve
tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu
konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik
etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Kapsam

Madde
2- Bu Kanun, birinci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet
piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü
tüketici işlemini kapsar.

Tanımlar

Madde 3 – Bu Kanunun uygulamasında;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,

c)
Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı
taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan
yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,

e)
Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla
edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

f)
Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki
faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,

g)
Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki
faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel
kişileri,

h) Mesafeli Satış Sözleşmesi tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlemi,

ı)
İmalatçı-Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye
sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin
hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine kendi ayırt
edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa
sunanları,

j) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere
tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya
hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını yurt dışından getirerek
satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Kredi veren: Mevzuatları
gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans
kuruluşu ve finansman şirketlerini,

l) Reklam veren: Ürettiği ya
da pazarladığı malın/hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını artırmak
veya imajını yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde
firmasının ya da mal/hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatan,
dağıtan ya da başka yollarla sergileyen gerçek ya da tüzel kişiyi,

m)
Reklamcı: Ticari reklam ve ilânları reklam verenin duyduğu ihtiyaç
doğrultusunda hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık
eden ticari iletişim uzmanı gerçek ya da tüzel kişiyi,

n) Mecra
kuruluşu: Ticari reklam veya ilânı hedef kitleye ulaştıran iletişim
kanallarının ya da her türlü aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı
olan gerçek veya tüzel kişiyi,

o) Mesafeli Satış Sözleşmesi teknik
düzenleme: Bir ürünün ve hizmetin, ilgili idari hükümler de dahil olmak
üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili
terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk
değerlendirilmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten
ilgili Bakanlık tarafından Resmi Gazetede yayımlanarak mecburi
uygulamaya konulan standartlar dahil olmak üzere uyulması zorunlu olan
her türlü düzenlemeyi,

p) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya bunların üst kuruluşlarını, İfade eder.

Mesafeli Satış Sözleşmesi, ikinci kısım

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE AYDINLATILMASI

Ayıplı Mal

Madde
4- Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da
reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya
standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya
niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım
amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları
azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler
içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

Tüketici, malın
teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya
bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren
sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp
oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir.
Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle
yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı
malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya
kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde
imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi,

İmalatçı-üretici,
satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10. maddenin beşinci fıkrasına göre
kredi veren ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik
haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Ayıplı malın neden olduğu
zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar
müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi
bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Bu madde ile ayıba karşı sorumlu
tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk
üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya
çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık
zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda
beş yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı
yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Bu talepler
zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl
sonra ortadan kalkar. Ancak, satılan malın ayıbı, tüketiciden satıcının
ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden
yararlanılamaz.

Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa
ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar
hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

Mesafeli Satış Sözleşmesine
göre, satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı
veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde
“özürlüdür” ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Yalnızca
ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli
olarak ayıplı mal satışına, tüketicinin bilebileceği şekilde tahsis
edilmiş yerlerde bu etiketin konulma zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı
olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi
üzerinde gösterilir.

Güvenli olmayan mallar, piyasaya özürlüdür
etiketiyle dahi arz edilemez. Bu ürünlere, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin
Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri
uygulanır.

Bu hükümler, mal satışına ilişkin her türlü tüketici işleminde de uygulanır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi, ayıplı hizmet 

Madde
4/A- Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilânlarında veya
standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği
etkileyen niceliğine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından
değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan
kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler,
ayıplı hizmet olarak kabul edilir.

Tüketici, hizmetin ifa edildiği
tarihten itibaren otuz gün içerisinde bu ayıbı sağlayıcıya bildirmekle
yükümlüdür. Tüketici bu durumda, sözleşmeden dönme, hizmetin yeniden
görülmesi veya ayıp oranında bedel indirimi haklarına sahiptir.
Tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmesi, durumun gereği olarak haklı
görülemiyorsa, bedelden indirim ile yetinilir. Tüketici, bu seçimlik
haklarından biri ile birlikte 4. maddede belirtilen şartlar çerçevesinde
tazminat da isteyebilir. Sağlayıcı, tüketicinin seçtiği bu talebi
yerine getirmekle yükümlüdür.

Sağlayıcı, bayi, acente ve 10.
maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren, ayıplı hizmetten ve ayıplı
hizmetin neden olduğu her türlü zarardan ve tüketicinin bu maddede yer
alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Sunulan
hizmetin ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Mesafeli Satış Sözleşmesi
gereğince daha uzun bir süre için garanti verilmemiş ise, ayıp daha
sonra ortaya çıkmış olsa bile ayıplı hizmetten dolayı yapılacak talepler
hizmetin ifasından itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Ayıplı
hizmetin neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler
ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak, sunulan hizmetin ayıbı,
tüketiciden sağlayıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse
zamanaşımı süresinden yararlanılamaz.

Ayıplı hizmetin neden olduğu
zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu
bilinerek edinilen hizmetler hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

Bu hükümler, hizmet sağlamaya ilişkin her türlü tüketici işleminde de uygulanır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Satıştan Kaçınma

Madde
5- Üzerinde “numunedir” veya “satılık değildir” ibaresi bulunmayan bir
malın; ticarî bir kuruluşun vitrininde, rafında veya açıkça görülebilir
herhangi bir yerinde teşhir edilmesi halinde satıcı bu malların
satışından kaçınamaz.

Hizmet sağlamada da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.

Aksine
bir teamül, ticarî örf veya adet yoksa, satıcı bir mal veya hizmetin
satışını o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı
veya ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın
alınmasına bağlı kılamaz.

Diğer mal satışı ve hizmet sağlama sözleşmelerinde de bu hüküm uygulanır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Haksız Şartlar 

Madde
6- Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı
olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve
yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici
aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.

Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.

Eğer
bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart
sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o
sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.

Sözleşmenin
bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna
varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit
bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu
maddenin uygulanmasını engellemez.

Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.

6/A,
6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak
düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az on iki punto ve koyu
siyah harflerle düzenlenir ve sözleşmede bulunması gereken şartlardan
bir veya birkaçının bulunmaması durumunda eksiklik sözleşmenin
geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik satıcı veya sağlayıcı tarafından
derhal giderilir.

Bakanlık standart sözleşmelerde yer alan haksız
şartların tespit edilmesine ve bunların sözleşme metninden
çıkartılmasının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Taksitle Satış 

Madde
6/A- Taksitle satış, satım bedelinin en az iki taksitle ödendiği ve
malın veya hizmetin sözleşmenin düzenlendiği anda teslim veya ifa
edildiği satım türüdür.

Taksitle satış sözleşmesinin yazılı
şekilde yapılması zorunludur. Sözleşmede bulunması gereken asgari
koşullar aşağıda gösterilmiştir:

a) Tüketicinin ve satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adresleri ve varsa erişim bilgileri,

b) Malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil peşin satış fiyatı,

c) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı,

d)
Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen
faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,

e) Peşinat tutarı,

f) Ödeme planı,

g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları.

Satıcı
veya sağlayıcı, bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlamak ve
taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye
vermekle yükümlüdür. Sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde
senet düzenlenecekse, bu senet, her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı
olacak şekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenlenir. Aksi takdirde,
kambiyo senedi geçersizdir.

Taksitle satışlarda; tüketici,
borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir. Tüketici aynı
zamanda, bir taksit miktarından az olmamak şartıyla bir veya birden
fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satıcı, ödenen
miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür.

Satıcı
veya sağlayıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde
kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak;
ancak satıcının veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması
durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede
temerrüde düşmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin en az
onda biri olması halinde kullanılabilir. Ancak satıcının veya
sağlayıcının bu hakkını kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererek
muacceliyet uyarısında bulunması gerekir.

Sözleşme şartları tüketici aleyhine hiçbir şekilde değiştirilemez.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Devre Tatil 

Madde
6/B- Devre tatil sözleşmeleri, en az üç yıl süre için yapılan ve bu
süre zarfında yıl içinde, belirli veya belirlenebilecek ve bir haftadan
az olmayacak bir dönem için bir veya daha fazla sayıdaki taşınmazın
kullanım hakkının devri ya da devri taahhüdünü içeren ve bir nüshasının
tüketiciye verilmesi zorunlu, yazılı sözleşme ya da sözleşmeler
grubudur.

Devre tatil sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları Bakanlık belirler.

Paket Tur

Madde
6/C- Paket tur sözleşmeleri; ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı
sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin
dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti
yirmidört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı
içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu, önceden
düzenlenmiş yazılı sözleşmelerdir.

Paket tur sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları Bakanlık belirler.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Kampanyalı Satış 

Madde
7- Kampanyalı satış, gazete, radyo, televizyon ilânı ve benzeri
yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul
edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi
suretiyle yapılan satımdır.

Kampanyalı satışlar Bakanlığın izni
ile yapılır. Bakanlık hangi tür satışların izne tabi olacağını, ön
ödeme, taksit miktarı, teslim süresi, üretici firma garantisi,
yatırılacak teminat ile kampanyalı satışlarda uyulması gereken usul ve
esasları tespit eder.

İlan ve taahhüt edilen mal veya hizmetin
teslimatının veya ifasının hiç ya da gereği gibi yapılmaması durumunda,
satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici, ithalatçı ve 10.
maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren müteselsilen sorumludur.

Tüketici
kampanyadan ayrılmaya karar verdikten sonra kampanyayı düzenleyen, mal
veya hizmetin tüketiciye teslim tarihini geçmemek şartıyla tüketicinin o
ana kadar ödediği tüm bedeli ödemekle yükümlüdür.

Kampanyayı
düzenleyen, kampanyalı satışlarda düzenlenecek yazılı sözleşmede, 6/A
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bilgilere ek olarak “kampanya
bitiş tarihi” ve “mal veya hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih
ve şekli”ne ilişkin bilgileri de içeren sözleşmenin bir nüshasını
tüketiciye vermek zorundadır.

Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, ön ödeme tutarı, mal veya hizmetin satış bedelinin yüzde kırkından fazla olamaz.

Kampanyalı
satışlarda malın teslim ya da hizmetin ifa süresi on iki ayı aşamaz.
Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallar için bu süre otuz aydır.

Tüketicinin
ödemeye ilişkin tüm edimlerini yerine getirmesi durumunda, malın
teslimi ya da hizmetin ifası, ödemenin bitimini takiben en geç bir ay
içinde yapılmak zorundadır.

Kampanyalı taksitle satışlarda 6/A maddesi hükümleri de uygulanır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Kapıdan Satış 
Madde 8- Kapıdan satış; işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satımlardır.

Bakanlık,
kapıdan satış yapacaklarda aranılacak nitelikleri, bu Kanuna tabi olan
ve olmayan kapıdan satışları ve kapıdan satışlara ilişkin uygulama usul
ve esaslarını belirler.

Bu tür satışlarda; tüketici, teslim aldığı
tarihten itibaren yedi gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir
gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte
serbesttir. Hizmetlerin satımında ise bu süre, sözleşmenin imzalandığı
tarihten itibaren başlar. Bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcı,
kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden
herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan
herhangi bir belge vermesini isteyemez. Satıcı, cayma bildirimi
kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla
yükümlüdür.

Tüketici, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalarından sorumlu değildir.
Taksitle yapılan kapıdan satışlarda 6/A maddesi, kampanyalı kapıdan satışlarda 7 nci madde hükümleri ayrıca uygulanır.
Mesafeli Satış Sözleşmesi Kapıdan Satışlarda Satıcının ve Sağlayıcının Yükümlülüğü 
Madde 9- Kapıdan satış sözleşmelerinde, sözleşmede bulunması gereken
diğer unsurlara ilave olarak mal veya hizmetin nitelik ve niceliğine
ilişkin açıklayıcı bilgiler, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve
en az on altı punto ve koyu siyah harflerle yazılmış aşağıdaki ibare
yer almak zorundadır:

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai
sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı
veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı
veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve
cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı
geri almayı taahhüt ederiz.

Tüketici, sahip olduğu haklarının da
yazılı bulunduğu sözleşmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini
yazar. Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerin sözleşmede yer almasını
sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını
tüketiciye vermekle yükümlüdür.

Bu madde hükümlerine göre
düzenlenmiş bir sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat
satıcıya veya sağlayıcıya aittir. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını
kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi
Madde 9/A- Mesafeli sözleşmeler; yazılı, görsel, telefon ve elektronik
ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı
karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında
veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelerdir.

Mesafeli
satış sözleşmesinin akdinden önce, ayrıntıları Bakanlıkça çıkarılacak
tebliğle belirlenecek bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur.
Tüketici, bu bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme
akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi,
yine elektronik ortamda yapılır.

Satıcı ve sağlayıcı, tüketicinin
siparişi kendisine ulaştığı andan itibaren otuz gün içerisinde edimini
yerine getirir. Bu süre, tüketiciye daha önceden yazılı olarak
bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

Satıcı veya
sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddî
malların veya sunulan hizmetlerin teslimatının ayıpsız olarak
yapıldığını ispatla yükümlüdür.

Cayma hakkı süresince sözleşmeye
konu olan mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim
altında ödeme yapmasının veya borç altına sokan herhangi bir belge
vermesinin istenemeyeceğine ilişkin hükümler dışında kapıdan satışlara
ilişkin hükümler mesafeli sözleşmelere de uygulanır.

Satıcı veya
sağlayıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün
içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukukî
işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmek ve yirmi
gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Tüketici Kredisi
Madde 10- Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek
amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici
kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir
nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen
sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici
aleyhine değiştirilemez.

Sözleşmede;
a) Tüketici kredisi tutarı,
b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,
d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,
e) İstenecek teminatlar,
f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda,
geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının
hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin
şartlar yer alır.

Kredi veren, taksitlerden birinin veya
birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme
hakkını saklı tutmuşsa, bu hak; ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa
etmiş olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki
taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilir. Ancak kredi
verenin bu hakkını kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererek
muacceliyet uyarısında bulunması gerekir. Tüketici kredisinin teminatı
olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya
başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemez.

Tüketici, kredi
verene borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı
zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de
bulunabilir. Her iki durumda da kredi veren, ödenen miktara göre gerekli
faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür. Bakanlık ödenen
miktara göre gerekli faiz ve komisyon indiriminin ne oranda
yapılacağının usul ve esaslarını belirler.

Kredi verenin, tüketici
kredisini, belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da
belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı
ile vermesi durumunda satılan malın veya hizmetin hiç ya da zamanında
teslim veya ifa edilmemesi halinde kredi veren tüketiciye karşı satıcı
veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur.

Kredi
verenin ödemeleri bir kıymetli evraka bağlaması ya da krediyi kıymetli
evrak kabul etmek suretiyle teminat altına alması yasaktır. Bu yasağa
rağmen tüketiciden bir kıymetli evrak alınacak olursa, tüketici bu
kıymetli evrakı kredi verenden geri istemek hakkına sahiptir. Ayrıca,
kredi veren kıymetli evrakın ciro edilmesi sebebiyle tüketicinin
uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.


Yardım KoşullarSİPARİŞ:

Sitemizde
beğendiğiniz ürünü satın almak için dilediğiniz renk ve beden
kombinasyonunu seçtikten sonra satın al butonuna basınız. Beğendiğiniz
ürün artık Sepetinizde. İsterseniz alışverişinize devam edebilir,
isterseniz sepetinize giderek ödeme yap seçeneğini seçip, ödeme
bilgilerinizi girdikten sonra alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

Kredi kartı ile verilen siparişler hemen işleme alınarak mevcut stok için ön rezervasyon oluşturmaktadır. Bu süreç içerisinde ödemesi yapılmayan siparişlerde bulunan ürünlerin stoklarının tükenmesinden sanmakmilking.com sorumlu değildir.

Ödeme
işleminiz başarıyla tamamlandıktan sonra tarafımızdan işleminizin
tamamlandığını ileten bir bilgilendirme e-postası alacaksınız.

sanmakmilking.com her ürün için stok tutmaz. Ürünler siparişiniz üzerine tedarik edilmektedir. Her ne kadar ürün listeleri sürekli güncel tutulsa da sipariş etmiş olduğunuz bazı ürünler tedarikçi firmaların stoklarında tükenmiş olabilir. Bu gibi durumlarda Müşteri Hizmetleri sizinle irtibata geçerek bilgi verecek ve iptal edilen siparişin veya ürünün bedeli kredi kartınıza iade edilecektir.

sanmakmilking.com satışı yapılan ürünler KDV dahil fiyatlarıyla görüntülenmektedirler

Yardım Koşullar,

Kredi Kartı Provizyon Aksaklıkları

Siparişiniz sırasında kredi kartınız farklı nedenlerden ötürü onaylanamayabilir:

Bu nedenler arasında başlıcaları; kredi kartınızın kullanılabilir limitinin yetersiz olması,

Kart
numarasını hatalı girmeniz, kartınızın son kullanma tarihinin geçmiş
olması, Onay işlemi sırasında geçici bağlantı sorunları yaşanmasıdır.

Sanal Kart kullandığınızda kartınızın hesabındaki limitin yeterli olup olmadığını kontrol ediniz.

Kredi kartı onay sorunlarınızda yardım almak için kartı aldığınız banka ile görüşmeniz gerekmektedir.

Teslimat & İade Koşulları
GENEL:

Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
Ön sipariş ürününde(lerinde) , işbu 30 günlük yasal süre ilgili ürüne ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde tedarikçi firma kaynaklı gecikmeler yaşanabilir. . Ön sipariş sisteminde, planlanan teslimat süresi, talep toplama, üretim planlama ve sevk süresine bağlı olarak en fazla 10 haftaya kadar uzayabilecektir. Mücbir sebep hallerinde (öngörülemeyen ve önüne geçilemeyen durumlar) teslim süresi işlemeyecektir. İşbu halde SATICI ALICI’yı öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu halde de ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürün(lerin) teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde, ön sipariş sistemi kullanılarak satın alınan ürünler ile ilgili iade / iptal talepleri, talebin yazılı olarak iletilmesini takip eden 60 gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir. Taksitle satın alınan ürünlere ait yapılan iptaller, ödeme yapılan kart hesabına tekrar taksitli olarak iade edilmektedir.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

Satıcının öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

ALICI; ‘’cayma hakkı kullanılamayacak ürünler’’ başlığında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ŞİRKET
Ünvanı : ERŞAN TARIM ZİRAİ VE SANAYİ ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Eticaret site adresi: https://sanmakmilking.com

Adresi : Şevketiye Mahallesi, Demirciler Caddesi, No: 118
Mustafakemalpaşa/Bursa

Telefon : +(90) 224 613 2523
Tel&Faks : (+90) 224 613 4533
E-posta : [email protected]

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
Cayma hakkının kullanılması için 7 (yedi) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

  1. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
Ön sipariş sistemi kullanılarak satın alınan ürünler ile ilgili iade / iptal talepleri, talebin yazılı olarak iletilmesini takip eden 60 gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir. Taksitle satın alınan ürünlere ait yapılan iptaller, ödeme yapılan kart hesabına tekrar taksitli olarak iade edilmektedir.
Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
-Her türlü yazılım ve programlar
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kirtasiye sarf malzemeleri (toner, kartus, serit v.b)
-Hür türlü kozmetik ve sağlık ürünleri
-Kişisel kullanıma özel ürünler
-Telefon kontör siparişleri

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, sitede bulunan banka hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.
Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.
Talepleriniz sipariş sonunda teslimata hazırlanmak üzere işleme alınır. Siparişiniz onaylandıktan sonra en geç 5 (beş) iş günü sonunda kargo firmasına teslim edilir. Stokta bulunmayan ürünler için teslimat süresi 6 – 8 hafta olacaktır. Kargonuzun durumu siparişinizin sonucunda size verilecek kargo takip numarası ile izlenebilir. Sözleşme konusunu oluşturan ürünler SATICI’nın belirleyeceği kargo firması tarafından ALICI’ya teslim edilir. Kargo ücreti ve varsa kargo sigorta ücreti fatura bedeline eklenir. ALICI bu bedelleri ödemeyi de peşinen kabul ve taahhüt eder.
Ödeme işlemi yapıldıktan sonra sözleşme konusu ürünlerin yurtiçi kargoların teslim etme süresi ortalama 1 gün ila 2 hafta sürmektedir.
Ön sipariş sistemi yapılan işlemlerde, teslimat ürüne ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde tedarikçi firma kaynaklı gecikmeler yaşanabilir. İşbu halde SATICI ALICI’yı öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir.


Şirket Ünvanı: ERŞAN TARIM ZİRAİ VE SANAYİ ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İşletme Adı: ERŞAN TARIM
Tescilli Marka: ŞANMAK
KEP Adresi: [email protected]
Vergi No: 3710207241
Mersis No: 0371020724100013

FatalBey® E-ticaret Paketleri ile hazırlanmıştır.